Sex chat in marathi language Voyeur cams

Posted by / 17-Sep-2017 09:09

Sex chat in marathi language

मी उघड्यावर काय करतोय, कोणी तिकडे आले, आम्हाला पाहिले तर काय होइल, याचे मला बिलकुल भान उरले नव्हते.

तिचा माझ्या कमरेवरचा हात माझ्या दंडावर सरकला व माझा दंड चाचपत ती कुजबुजत म्हणाली, "तुम्ही किती स्ट्रॉंग आहात! मी माझ्या वॉकच्या दरम्यान अनेकदा त्या शिळेवर बसलो होतो. तिचे डोळे माझ्या डोळ्यात खोलवर पहात काहीतरी शोधत होते. आमचा मिठीचा हा आवेग वाढताच आमची शरीरे अजुनही जवळ आली. माझ्या अंगावर दाबलेल्या तिच्या शरीराची ऊब त्या थंड हवेत माझ्या शरीराला एक सुखद अनुभुती देत होते. माझ्या ह्या चढाईने ती किंचीत मागे झाली पण तिचे हात परत माझ्या पाठीवर फिरु लागले. माझ्या लिंगाचा स्पर्ष तिच्या बोटाना होताच क्षणभर तिचा जणु श्वासच थांबला.

त्या काही क्षणातही तिची माझ्या छातीवर रुतणाऱ्या उबदार कबुतरांची धडधड मला स्पष्ट जाणवली. " मी मुद्दामहुन वेळ लावत तिला हलकेच माझ्या मिठीतुन सोडले. तिही माझ्या गळ्यातला हात न काढता मला घट्ट पकडुन उभी राहिली. इतक्या सुंदर नारीने मला बिलगुन विनंती केल्यावर मी तिला तिच्या घरीच काय, जगाच्या टोकपर्यंत कुठेही सोडायला तयार झालो असतो. त्यामुळे पाऊल टाकताना तिचा एक वक्ष माझ्या कुशीत टोचा मारत होता.

मी तिची सायकल उचलुन एका हातात धरली व दुसऱ्या हातात तिला पकडुन निघालो. तिच्या डोळ्यात डोळे घालुन बघताना तिच्या लालचुटुक ओठाच्या धनुष्यबाणावर माझे ओठ टेकवण्याचा मोह मला अनावर झाला. "आज तुम्ही मला सावरले नसते तर माझे काय झाले असते कोणास ठावुक." तिचा आवाज माझ्या कानाला त्या रोमॅंटीक वातावरणात भलताच छान वाटत होता. तिच्या नितळ शरीराला माझा स्पर्श होताच तिच्या शरीरातुन एक शिरशिरी गेली. मी धीर एकवटुन तिच्या दुसऱ्या स्तनावर हात नेला व माझ्या तळव्यात भरुन दाबला.

तिच्यासकट मी माझा तोल सावरत नीट उभा राहीपर्यंत काही सेकंद गेले. आणी मुंबईला परत जाताना दोघांचे तीन होवून जायचा निश्चय करूनच आम्ही मुंबईहुन पाचगणीत पाय ठेवला होता.

तोपर्यंत ती सुंदर बाला माझ्या बाहुपाशात घट्ट लपेटली गेली. तुम्ही नसता तर मी छान आपटी खाल्ली असती." मंजुळ स्वरात तिचा तोल सावरत ती बोलली. मी तिच्या कमरेवरचा हात न काढता तिला माझ्या शरीरालगत धरुन ठेवले. पायही दुखतोय." तिने तिचा सुंदर चेहरा माझ्याकडे वळवुन मला विनंती केली. चालताना मी तिचा एक हात माझ्या कमरेवर टाकला व माझ्या हात तिच्या नाजुक कमरेवर टाकुन मी चालु लागलो. आजच्या या धाडसाची ही आयडीया तिचीच हेही जाता जाता नमुद करु इच्छितो!

Sex chat in marathi language-23Sex chat in marathi language-12Sex chat in marathi language-84

One thought on “Sex chat in marathi language”