Streaming you love me asian adult100 free chat No credit card required fuck

Posted by / 30-Sep-2017 09:15

Ar gados vecko sievieu-bezdarbnieu vid riska grupas patsvars sasniedz 50% Vidzem, Zemgal un Latgal (un 40% valst kopum).

Darba meklanas intensitti negatvi ietekm tda rakstura paba, k vji izteikta sasniegumu motivcija (t tika konstatta katram astotajam Latvijas bezdarbniekam, bet Vidzem katram piektajam).

Sekojoie riska faktori, (pie prjiem viendiem apstkiem) nozmgi samazina gan varbtbu, ka bezdarbnieks ir gatavs nekavjoties uzskt darbu, pat ja piemrots darbs btu piedvts, gan darba meklanas intensitti: brna kopanas pabalsts, imenes valsts pabalsts, slimbas pabalsts; nav darba pieredzes; vecums 55 gadi un vairk; vji izteikta sasniegumu motivcija; augsts alkohola atkarbas risks; dzves vieta Krslavas vai Preiu rajon.

Papildus riska faktori, kas nozmgi samazina varbtbu, ka bezdarbnieks ir gatavs nekavjoties uzskt darbu: dzves vieta Jrmal, k ar Kuldgas vai Limbau rajon un (mazk mr) Liepj, Gulbenes, Krslavas vai Ogres rajon.

Tips D: bezdarbnieki ar pdjo 5 gadu laik iegto kvalifikciju vai pieredzi, kuri bs pieejami darbam 3 ldz 12 mneu laik, k ar bezdarbnieki, kas bs pieejami darbam ne agrk k pc 1 gada. Turklt lielk daa o neaktvo bezdarbnieku nebs pieejama darbam ar trs mneu laik, bet katrs desmitais no bezdarbnieku kopskaita vispr neplno strdt vai nezina, kad bs pieejams darbam.

Atsevios rajonos s pdjs kategorijas patsvars sasniedz 20%.

Tomr aptaujas rezultti liecina, ka mazk nek 3% bezdarbnieku ir gatavi strdt par neto algu zem Ls 100 mnes; Latgal proporcija ir nedaudz augstka: 6%, Kurzem un Zemgal t ir ap 1%, bet Rgas reion tikai 0.3%.

Tas liecina, ka daudzos gadjumos motivcijas trkums ir gan ilgsto bezdarba, gan valsts valodas nezinanas clonis.Pie prjiem viendiem apstkiem vji izteikta motivcija ir visticamk sastopama starp jaunieiem un (mazk mr) 55-64 gadu veciem bezdarbniekiem, starp bezdarbniekiem ar visprjo pamata vai vidjo izgltbu, k ar starp Aizkraukles, Alksnes, Balvu, Jelgavas, Madonas, Tukuma un it pai Csu rajona iedzvotjiem.Var rekomendt intensifict psiholoisk atbalsta pakalpojumus, it pai iepriek nosauktajm bezdarbnieku kategorijm.Papildus riska faktori, kas nozmgi samazina darba meklanas intensitti: vjas latvieu valodas zinanas; dzves vieta rpus rajona centra; dzves vieta Balvu, Bauskas, Gulbenes, Rzeknes, Daugavpils, Ludzas, Tukuma un Ventspils rajon un it pai Aizkraukles vai Csu rajon.Darba meklanas intensitte reistrto bezdarbnieku vid kopum ir diezgan zema.

Streaming you love me asian adult100 free chat-46Streaming you love me asian adult100 free chat-1Streaming you love me asian adult100 free chat-14

No visiem reioniem viszemk gatavba apgt jauns zinanas ir reistrta Vidzem, kur bezdarbniekiem bez aktulas profesijas t tikai nedaudz prsniedz 40% lmeni.